MIS

CHAINAT


ตัวชี้วัดทั้งหมด

75

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดปลัด

9

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดประเด็นเร่งรัด

0

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดจังหวัด

66

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์ สรุป ปรับปรุงล่าสุด
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน จังหวัด KEY IN ≤ 17 ต่อแสน 1,600,000 98 6.13 16 มี.ค. 2564
2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย จังหวัด ≥ ร้อยละ
2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี HDC ≥ ร้อยละ 62 14 พ.ค. 2564
2.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย HDC ≥ ร้อยละ 85 14 พ.ค. 2564
3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 จังหวัด ≥ ร้อยละ
3.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
3.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น HDC ≥ ร้อยละ 70 14 พ.ค. 2564
4 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 66 14 พ.ค. 2564
5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัด HDC ≤ 27 ต่อพัน 14 พ.ค. 2564
6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 85 1,100 564 51.27 16 มี.ค. 2564
7 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 16 มี.ค. 2564
7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KEY IN ≥ ร้อยละ 50 23 มี.ค. 2564
7.2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ KEY IN ≥ ร้อยละ 95 100 10 10.00 23 มี.ค. 2564
8 ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 23 มี.ค. 2564
8.1 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ KEY IN ≥ ร้อยละ 30 11 พ.ค. 2564
8.2 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขี้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานขึ้นไป KEY IN = ร้อยละ 100 11 พ.ค. 2564
9 จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 12 พ.ค. 2564
10 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
11 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 13 พ.ค. 2564
12 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
12.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน HDC ≥ ร้อยละ 60 487 17 3.49 14 พ.ค. 2564
12.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง HDC ≥ ร้อยละ 70 1,167 0 0.00 14 พ.ค. 2564
13 จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพื้นที่ จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
14 ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
15 ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 - 28 วัน PA KEY IN ≥ ร้อยละ 100 13 พ.ค. 2564
16 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
17 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร) PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
18 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
18.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป KEY IN ≥ ร้อยละ 90 18 ม.ค. 2564
18.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus KEY IN ≥ ร้อยละ 40 18 ม.ค. 2564
19 2) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
20 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒* จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
21 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ* จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 14 ม.ค. 2564
22 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
22.1 ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ KEY IN ≥ ร้อยละ 60 18 ม.ค. 2564
22.2 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
23 ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
24 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) HDC < ร้อยละ 7 122 16 13.11 14 พ.ค. 2564
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) HDC < ร้อยละ 25 36 7 19.44 14 พ.ค. 2564
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) HDC < ร้อยละ 5 76 9 11.84 14 พ.ค. 2564
25 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
25.1 อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ KEY IN ≥ ร้อยละ 88 18 ม.ค. 2564
25.2 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ KEY IN ≥ ร้อยละ 85 18 ม.ค. 2564
26 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ จังหวัด KEY IN < ร้อยละ 1.6 18 ม.ค. 2564
28 ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
29 ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP for EID จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
30.1 RDU ขั้นที่ 2 KEY IN ≥ ร้อยละ 62 18 ม.ค. 2564
30.2 RDU ขั้นที่ 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 32 18 ม.ค. 2564
31 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
31.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดการผ่านระดับ intermediate ทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมสำคัญ KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
31.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
32 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 545 66 87.89 14 พ.ค. 2564
33 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน จังหวัด HDC < 3.6 ต่อพัน 14 พ.ค. 2564
34 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 40 14 พ.ค. 2564
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 20.5 14 พ.ค. 2564
36 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 71 6,621 7,420 112.07 14 พ.ค. 2564
37 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 7 มี.ค. 2564
37.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ KEY IN ≤ 8 ต่อแสน 7 มี.ค. 2564
37.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี KEY IN ≥ ร้อยละ 90 18 ม.ค. 2564
38 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired จังหวัด HDC < ร้อยละ 26 39 7 17.95 14 พ.ค. 2564
39 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
39.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
39.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) มากกว่าร้อยละ 50 นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล KEY IN > ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
39.3 Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี) KEY IN < ร้อยละ 20 18 ม.ค. 2564
40 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 14 พ.ค. 2564
40.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI HDC < ร้อยละ 9 13 0 0.00 14 พ.ค. 2564
40.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด HDC ≥ ร้อยละ 60 8 3 37.50 14 พ.ค. 2564
41 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
41.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
41.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
41.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
42 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 66 1,461 994 68.04 14 พ.ค. 2564
43 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 85 18 ม.ค. 2564
44 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 13 พ.ค. 2564
45 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 55 18 ม.ค. 2564
46 การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
46.1 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F KEY IN ≥ ร้อยละ 40 18 ม.ค. 2564
46.2 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 KEY IN ≥ ร้อยละ 65 18 ม.ค. 2564
47 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 20 18 ม.ค. 2564
48 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
48.1 เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury KEY IN < ร้อยละ 1 18 ม.ค. 2564
48.2 Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ delay detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI) KEY IN < ร้อยละ 5 18 ม.ค. 2564
49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 14 พ.ค. 2564
50.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) HDC < ร้อยละ 12 14 พ.ค. 2564
51 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 26 18 ม.ค. 2564
52 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
53 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
54 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว PA KEY IN ≥ ร้อยละ 15 ม.ค. 2564
55 ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
56 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
57 ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
58 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ จังหวัด KEY IN ≤ ร้อยละ 4 18 ม.ค. 2564
59 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับการพัฒนา จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
60 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
60.1 จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
60.2 กรมวิชาการมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 92 18 ม.ค. 2564
62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
63 3) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
64 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
64.1 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (กองส่วนกลาง) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
64.2 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
64.3 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
65 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
65.1 ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
65.2 อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
65.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
67 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 80 14 พ.ค. 2564
68 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
68.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
68.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) KEY IN ≥ ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
68.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
69 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 60 18 ม.ค. 2564
70 ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
71 ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
72 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
72.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) KEY IN ≤ ร้อยละ 4 18 ม.ค. 2564
72.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) KEY IN ≤ ร้อยละ 6 18 ม.ค. 2564
73 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 15 ม.ค. 2564
74 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
75 ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย และมีการบังคับใช้ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
75.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
75.2 ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์ สรุป ปรับปรุงล่าสุด
9 จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 12 พ.ค. 2564
10 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
15 ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 - 28 วัน PA KEY IN ≥ ร้อยละ 100 13 พ.ค. 2564
17 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร) PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
24 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) HDC < ร้อยละ 7 122 16 13.11 14 พ.ค. 2564
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) HDC < ร้อยละ 25 36 7 19.44 14 พ.ค. 2564
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) HDC < ร้อยละ 5 76 9 11.84 14 พ.ค. 2564
49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
54 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว PA KEY IN ≥ ร้อยละ 15 ม.ค. 2564
55 ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
56 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์ สรุป ปรับปรุงล่าสุด
9 จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 12 พ.ค. 2564
10 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
15 ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21 - 28 วัน PA KEY IN ≥ ร้อยละ 100 13 พ.ค. 2564
17 จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร) PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
17.1 ตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
24 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
24.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) HDC < ร้อยละ 7 122 16 13.11 14 พ.ค. 2564
24.2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) HDC < ร้อยละ 25 36 7 19.44 14 พ.ค. 2564
24.3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) HDC < ร้อยละ 5 76 9 11.84 14 พ.ค. 2564
49 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
54 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว PA KEY IN ≥ ร้อยละ 15 ม.ค. 2564
55 ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
56 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ/WQ) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติ PA KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์ สรุป ปรับปรุงล่าสุด
ตัวชี้วัด รายละเอียดตัวชี้วัดจังหวัด แหล่งข้อมูล เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ผลลัพธ์ สรุป ปรับปรุงล่าสุด
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน จังหวัด KEY IN ≤ 17 ต่อแสน 1,600,000 98 6.13 16 มี.ค. 2564
2 เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย จังหวัด ≥ ร้อยละ
2.1 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี HDC ≥ ร้อยละ 62 14 พ.ค. 2564
2.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย HDC ≥ ร้อยละ 85 14 พ.ค. 2564
3 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 จังหวัด ≥ ร้อยละ
3.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
3.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น HDC ≥ ร้อยละ 70 14 พ.ค. 2564
4 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 66 14 พ.ค. 2564
5 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี จังหวัด HDC ≤ 27 ต่อพัน 14 พ.ค. 2564
6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 85 1,100 564 51.27 16 มี.ค. 2564
7 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ได้รับการดูแลทั้งในสถานบริการและในชุมชน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 16 มี.ค. 2564
7.1 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ KEY IN ≥ ร้อยละ 50 23 มี.ค. 2564
7.2 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ KEY IN ≥ ร้อยละ 95 100 10 10.00 23 มี.ค. 2564
8 ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M2 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 23 มี.ค. 2564
8.1 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขึ้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ KEY IN ≥ ร้อยละ 30 11 พ.ค. 2564
8.2 ร้อยละของ รพ. ขนาด M2 ขี้นไปที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐานขึ้นไป KEY IN = ร้อยละ 100 11 พ.ค. 2564
11 ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับจังหวัด จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 13 พ.ค. 2564
12 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
12.1 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน HDC ≥ ร้อยละ 60 487 17 3.49 14 พ.ค. 2564
12.2 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง HDC ≥ ร้อยละ 70 1,167 0 0.00 14 พ.ค. 2564
13 จำนวนจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพื้นที่ จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
14 ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
16 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
18 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
18.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป KEY IN ≥ ร้อยละ 90 18 ม.ค. 2564
18.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus KEY IN ≥ ร้อยละ 40 18 ม.ค. 2564
19 2) ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
20 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒* จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
21 จำนวนประชาชนที่มีรายชื่ออยู่ในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ* จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 14 ม.ค. 2564
22 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
22.1 ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ KEY IN ≥ ร้อยละ 60 18 ม.ค. 2564
22.2 ร้อยละของผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
23 ร้อยละตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
25 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
25.1 อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ KEY IN ≥ ร้อยละ 88 18 ม.ค. 2564
25.2 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ KEY IN ≥ ร้อยละ 85 18 ม.ค. 2564
26 ระดับความสำเร็จในการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
27 อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ จังหวัด KEY IN < ร้อยละ 1.6 18 ม.ค. 2564
28 ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S ให้บริการตามแนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ในสาขาที่เลือกครบถ้วนตาม Key Step Assessment จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
29 ทุกโรงพยาบาลระดับ A และ S มีการจัดทำแผนและซ้อมแผน BCP for EID จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
30 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
30.1 RDU ขั้นที่ 2 KEY IN ≥ ร้อยละ 62 18 ม.ค. 2564
30.2 RDU ขั้นที่ 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 32 18 ม.ค. 2564
31 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
31.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการจัดการผ่านระดับ intermediate ทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมสำคัญ KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
31.2 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
32 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 545 66 87.89 14 พ.ค. 2564
33 อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน จังหวัด HDC < 3.6 ต่อพัน 14 พ.ค. 2564
34 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่าง ๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 40 14 พ.ค. 2564
35 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 20.5 14 พ.ค. 2564
36 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 71 6,621 7,420 112.07 14 พ.ค. 2564
37 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 7 มี.ค. 2564
37.1 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ KEY IN ≤ 8 ต่อแสน 7 มี.ค. 2564
37.2 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทําร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี KEY IN ≥ ร้อยละ 90 18 ม.ค. 2564
38 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired จังหวัด HDC < ร้อยละ 26 39 7 17.95 14 พ.ค. 2564
39 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
39.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Refracture Prevention ในโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์เพิ่มขึ้น ให้ได้อย่างน้อย 1 ทีมต่อ 1 เขตสุขภาพ KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
39.2 การผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง (Early surgery) มากกว่าร้อยละ 50 นับตั้งแต่รับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาล KEY IN > ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
39.3 Refracture Rate น้อยกว่าร้อยละ 20 (ตัวชี้วัดนี้ใช้ได้กรณีที่โรงพยาบาลนั้นทำโครงการมาแล้ว 1 ปี) KEY IN < ร้อยละ 20 18 ม.ค. 2564
40 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 14 พ.ค. 2564
40.1 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI HDC < ร้อยละ 9 13 0 0.00 14 พ.ค. 2564
40.2 ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด HDC ≥ ร้อยละ 60 8 3 37.50 14 พ.ค. 2564
41 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
41.1 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ KEY IN ≥ ร้อยละ 70 18 ม.ค. 2564
41.2 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
41.3 ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
42 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m2/yr จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 66 1,461 994 68.04 14 พ.ค. 2564
43 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน 30 วัน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 85 18 ม.ค. 2564
44 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล (โรงพยาบาล A, S) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 13 พ.ค. 2564
45 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 55 18 ม.ค. 2564
46 การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
46.1 ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบ Intermediate ward ในโรงพยาบาลระดับ M และ F KEY IN ≥ ร้อยละ 40 18 ม.ค. 2564
46.2 ร้อยละของผู้ป่วย Stroke, Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index <15 รวมทั้งคะแนน Barthel index >15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 KEY IN ≥ ร้อยละ 65 18 ม.ค. 2564
47 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 20 18 ม.ค. 2564
48 ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีหรือถุงน้ำดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery : MIS) จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
48.1 เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury KEY IN < ร้อยละ 1 18 ม.ค. 2564
48.2 Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ delay detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI) KEY IN < ร้อยละ 5 18 ม.ค. 2564
50 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 14 พ.ค. 2564
50.1 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (Trauma<12%, Non-trauma<12%) HDC < ร้อยละ 12 14 พ.ค. 2564
51 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 26 18 ม.ค. 2564
52 ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ จังหวัด KEY IN = ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
53 ร้อยละของหน่วยบริการกลุ่มเป้าหมายมีมาตรฐานการบริการสุขภาพนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะตามที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
57 ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนากำลังคนได้ตามเกณฑ์ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
58 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ จังหวัด KEY IN ≤ ร้อยละ 4 18 ม.ค. 2564
59 ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับการพัฒนา จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
60 องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
60.1 จังหวัดมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
60.2 กรมวิชาการมีองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบ KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
61 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 92 18 ม.ค. 2564
62 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
63 3) ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
64 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
64.1 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (กองส่วนกลาง) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
64.2 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
64.3 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
65 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
65.1 ร้อยละจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 100 18 ม.ค. 2564
65.2 อยละของโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจิตมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
65.3 ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
66 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 75 18 ม.ค. 2564
67 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล จังหวัด HDC ≥ ร้อยละ 80 14 พ.ค. 2564
68 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
68.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ A, S, M1, M2) KEY IN ≥ ร้อยละ 80 18 ม.ค. 2564
68.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. ระดับ F1, F2, F3 ) KEY IN ≥ ร้อยละ 50 18 ม.ค. 2564
68.3 ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital (Smart tools & Smart service) (รพ. นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
69 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบบริการรับยาที่ร้านยา มีการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 60 18 ม.ค. 2564
70 ความแตกต่างอัตราการใช้สิทธิ (compliance rate) เมื่อไปใช้บริการผู้ป่วยใน (IP) ของผู้มีสิทธิใน 3 ระบบ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
71 ระดับความสำเร็จของการจัดทำสิทธิประโยชน์กลางการดูแลปฐมภูมิของระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
72 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
72.1 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 7) KEY IN ≤ ร้อยละ 4 18 ม.ค. 2564
72.2 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (ระดับ 6) KEY IN ≤ ร้อยละ 6 18 ม.ค. 2564
73 จำนวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 15 ม.ค. 2564
74 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
75 ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย และมีการบังคับใช้ จังหวัด KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
75.1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนากฎหมาย KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
75.2 ระดับความสำเร็จของการบังคับใช้กฎหมายครบองค์ประกอบที่กำหนดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ KEY IN ≥ ร้อยละ 1 ม.ค. 2513
ผู้เยี่ยมชม
  • หน้านี้: 36 คน / 174 ครั้ง
  • วันนี้: 2 คน / 26 ครั้ง
  • เดือนนี้: 37 คน / 738 ครั้ง
  • เดือนก่อน: 57 คน / 2,017 ครั้ง
  • ทั้งหมด: 418 คน / 6,612 ครั้ง

เริ่มต้นบันทึกข้อมูลเมื่อวันที่

25 สิงหาคม 2563


ที่อยู่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

254 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท

อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

17000

โทรศัพท์: 0-5640-5518

โทรสาร: 0-5640-5521

เว็บไซต์: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท


ติดต่อ