MIS

CHAINAT


จำนวนผู้ป่วยนอก

551,402

(คน)

รายละเอียด
จำนวนผู้ป่วยนอก

2,166,270

(ครั้ง)

รายละเอียด
จำนวนผู้ป่วยใน

39,756

(คน)

รายละเอียด
จำนวนผู้ป่วยใน

193,988

(วัน)

รายละเอียด
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก ทุกสิทธิ รายเดือน ปี 2565
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน ทุกสิทธิ รายเดือน ปี 2565
ข้อมูลประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท
วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
รายละเอียด
เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
รายละเอียด
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
รายละเอียด
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
รายละเอียด
ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
รายละเอียด
ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2