MIS

CHAINAT


ข้อมูลประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท ปี 2562

ประชากรจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ เพศชาย เพศหญิง รวม
เมืองชัยนาท 33,534 36,974 70,508
มโนรมย์ 15,595 16,863 32,458
เนินขาม 8,284 8,765 17,049
วัดสิงห์ 12,283 13,210 25,493
สรรพยา 20,210 21,699 41,909
หนองมะโมง 9,745 9,980 19,725
สรรคบุรี 31,274 33,937 65,211
หันคา 26,695 28,440 55,135
รวม 157,620 169,868 327,488
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562