MIS

CHAINAT


ข้อมูลประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท ปี 2563

ประชากรจำแนกรายอำเภอ

อำเภอ เพศชาย เพศหญิง รวม
เมืองชัยนาท 33,325 36,755 70,080
มโนรมย์ 15,316 16,570 31,886
วัดสิงห์ 12,258 13,155 25,413
สรรพยา 20,077 21,498 41,575
สรรคบุรี 31,156 33,808 64,964
หันคา 26,592 28,359 54,951
หนองมะโมง 9,687 9,968 19,655
เนินขาม 8,280 8,726 17,006
รวม 156,691 168,839 325,530
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563