MIS

CHAINAT


ปิรามิดประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
0-4 ปี 6,953 6,579 13,532
5-9 ปี 8,691 8,128 16,819
10-14 ปี 9,147 8,657 17,804
15-19 ปี 8,988 8,452 17,440
20-24 ปี 10,111 10,194 20,305
25-29 ปี 11,247 10,788 22,035
30-34 ปี 10,388 9,948 20,336
35-39 ปี 11,325 11,114 22,439
40-44 ปี 12,089 12,324 24,413
45-49 ปี 12,264 12,842 25,106
50-54 ปี 13,005 14,766 27,771
55-59 ปี 12,069 14,353 26,422
60-64 ปี 9,737 12,263 22,000
65-69 ปี 7,875 10,184 18,059
70-74 ปี 5,261 6,941 12,202
75-79 ปี 3,812 5,148 8,960
80-84 ปี 2,765 4,079 6,844
85-89 ปี 1,287 2,049 3,336
90-94 ปี 455 839 1,294
95-99 ปี 124 188 312
100 ปีขึ้นไป 27 32 59
รวม 157,620 169,868 327,488
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562