MIS

CHAINAT


ปิรามิดประชากรกลางปีจังหวัดชัยนาท

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
0-4 ปี 6,668 6,286 12,954
5-9 ปี 8,370 7,938 16,308
10-14 ปี 9,163 8,563 17,726
15-19 ปี 8,868 8,430 17,298
20-24 ปี 10,001 9,852 19,853
25-29 ปี 11,149 10,749 21,898
30-34 ปี 10,231 9,831 20,062
35-39 ปี 11,168 10,756 21,924
40-44 ปี 11,803 11,949 23,752
45-49 ปี 12,095 12,597 24,692
50-54 ปี 12,494 14,143 26,637
55-59 ปี 12,483 14,716 27,199
60-64 ปี 9,886 12,414 22,300
65-69 ปี 8,138 10,513 18,651
70-74 ปี 5,639 7,520 13,159
75-79 ปี 3,837 5,207 9,044
80-84 ปี 2,739 4,112 6,851
85-89 ปี 1,347 2,166 3,513
90-94 ปี 456 851 1,307
95-99 ปี 119 209 328
100 ปีขึ้นไป 37 37 74
รวม 156,691 168,839 325,530
ที่มา : ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 1 สาขาจังหวัดชัยนาท ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562